تصویر جلد کتاب ماتریس دیجیتال

انتشار کتاب ماتریس دیجیتال

کتاب ماتریس دیجیتال ترجمه دکتر مهدی شامی زنجانی و مهندس مصطفی بازیار ، توسط نشر هورمزد منتشر شده است. این کتاب با پیشگفتار اختصاصی نویسنده کتاب، پروفسور ونکات ونکاترامن، برای نسخه فارسی آن همراه است و در چهار بخش و ده فصل به موضوع تدوین نقشه‌راه تحول دیجیتال برای سازمان‌ها می پردازد.

افزودن یک دیدگاه

Your email address will not be published. Required fields are marked *