تهران، خیابان کارگرشمالی، خیابان شهید فکوری، خیابان صالحی، تقاطع دانش ثانی، شماره ۳۶، طبقه ۵
 
۰۲۱-۸۶۰۹۴۰۸۵